„Było sobie drzewo…” – konkurs literacki dla mieszkańców gminy Lubsza

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Było sobie drzewo…”

Organizatorzy:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49 – 315
  tel. /fax 774124318
  e-mail: psp.makoszyce@wp.pl
 2. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, pl. Zamkowy 1, 49 – 300 Brzeg, tel./fax 774163257      e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

Temat:

Tematem konkursu literackiego jest legenda związana z miejscowością Mąkoszyce i dębem rosnącym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowań literackich,
 • rozwijanie wyobraźni oraz aktywności twórczej,
 • odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich,
 • zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną zredagowanej wypowiedzi pisemnej,
 • krzewienie kultury języka ojczystego,
 • propagowanie walorów krajoznawczo-historycznych powiatu brzeskiego,
 • zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią,
 • promowanie terenów gminy Lubsza,
 • stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich i osób dorosłych z terenu gminy Lubsza. Dopuszcza się napisanie legendy przez całą rodzinę.

Konkurs oceniany będzie w pięciu kategoriach:

 • I kategoria – dzieci klas I – III szkoły podstawowej;
 • II kategoria – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej;
 • III kategoria – młodzież (szkoła średnia);
 • IV kategoria – dorośli;
 • V kategoria – rodzina.

Warunki konkursu:

1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Opisana legenda musi opierać się na faktach i postaciach historycznych związanych z powiatem brzeskim i księstwem brzeskim
oraz z pomnikiem przyrody (dębem) rosnącym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach.

4. Nadesłane prace (legendy) nie mogą przekraczać 3 stron tekstu
w formacie A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5.

5. Każdy uczestnik (lub rodzina) może zgłosić do konkursu tylko jedną, niepublikowaną nigdzie wcześniej pracę.

6. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnictwa, która stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszego regulaminu.*

7. Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która wyłoni laureatów konkursu w każdej kategorii, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac.

8. Decyzja dotycząca oceny prac przez Komisję jest niepodważalna i ostateczna.

9. Komisja oceniać będzie:

a) zgodność tekstu z tematem konkursu,

b) poprawność formy literackiej,

c) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,

d) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,

e) estetykę pracy,

f) prace oceniane będą jako legendy.

10. Prace z załączoną dokumentacją (załącznik nr1 lub nr 2) należy dostarczyć
do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mąkoszycach,
ul. Pocztowa 4 lub nadesłać za pośrednictwem poczty czy kuriera
(na koszt nadsyłającego) na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mąkoszycach, ul. Pocztowa 4, 49 – 315 Mąkoszyce.
Wersja cyfrowa na adres: psp.makoszyce@wp.pl z dopiskiem: „Było sobie drzewo…”

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody
na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone projekty mogą być wydrukowane i wykorzystane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach
i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

13. Terminy:

Termin nadsyłania prac do 23 września 2022 r. włącznie. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i muzeum do 7 października 2022 r. O uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Dane osobowe:

Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych
w ustawie z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz.1000),

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publiczne w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Bar,
tel. 774124318, e-mail: psp.makoszyce@wp.pl

Załącznik nr 1 dla osoby niepełnoletniej

Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod adresem e-mail: inspektor@iodbrzeg.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. poz.217, poz. 650) oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin
i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

——————————————————————————————————- 

                                                                                                         Załącznik nr 1

                                           Do Regulaminu Konkursu Literackiego „Było sobie drzewo…”

Karta zgłoszenia

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………
 2. Wiek: …………………………………………………………………………
 3. Adres: …………………………………………………………………………
 4. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ……….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Dane do kontaktu:

nr telefonu …………………………………………

e-mail: ………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu literackiego „Było sobie drzewo …” organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

 

………………………………………………..

czytelny  podpis rodzica /opiekuna

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia  uczestnictwa przez organizatora Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach na potrzeby realizacji i promocji konkursu „Było sobie drzewo …”.

 

………………………………………………

czytelny podpis rodzica/opiekuna

                                                                                         

 

———————————————————————————————————-                                                                                                        

 

                                                                                                        Załącznik nr 2

                                           Do Regulaminu Konkursu Literackiego „Było sobie drzewo…”

 

Karta zgłoszenia

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………
 2. Wiek: …………………………………………………………………………
 3. Adres: …………………………………………………………………………

Dane do kontaktu:

nr telefonu …………………………………………

e-mail: ………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu literackiego „Było sobie drzewo …” organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

 

………………………………………………..

czytelny podpis uczestnika konkursu

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia  uczestnictwa przez organizatora Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mąkoszycach na potrzeby realizacji i promocji konkursu „Było sobie drzewo …”.

 

………………………………………………

czytelny podpis uczestnika konkursu

 

Start typing and press Enter to search