Dla zwiedzających

Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających

Wtorek – niedziela: 10.00 – 16.00

(ostatnie wejście do godz. 16.00, ostatnie wejście z przewodnikiem muzealnym o godz. 14.00)

Kasa biletowa Muzeum czynna od godz. 10.00 do godz.16.00

Uwaga:  w każdą środę wstęp bezpłatny dla wszystkich zwiedzających.

Prosimy o zgłaszanie zorganizowanych grup turystów zainteresowanych zwiedzaniem Muzeum z przewodnikiem:

 • telefonicznie – nr tel.: 77/401 91 05
 • za pośrednictwem poczty e-mail: kasa@zamek.brzeg.pl

W zgłoszeniu należy wskazać datę, godzinę planowanej wizyty oraz liczbę osób tworzących grupę.

WYKAZ CEN BILETÓW I OPŁAT W MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH BRZEGU 

obowiązujących od 21 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 Ceny biletów wstępu do Muzeum i lekcji muzealnych:

 • Bilet normalny: 18 zł – zwiedzanie wszystkich wystaw
 • Bilet ulgowy: 12 zł – (zwiedzanie wszystkich wystaw oraz 8 zł – w przypadku wyłączenia jednego piętra z powodu organizowania wydarzenia okolicznościowego lub naukowego)

  Ceny biletów w weekend z przewodnikiem
 • Bilet normalny: 25 zł – zwiedzanie z przewodnikiem – wszystkich wystaw
 • Bilet ulgowy: 19 zł – zwiedzanie z przewodnikiem – wszystkich wystaw

Uwaga: zwolnienie z opłaty za wstęp albo prawo do zakupu biletu ulgowego przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385 ze zm.), min: dzieci i uczniowie szkół oraz studenci do 26 roku życia, renciści i emeryci, kombatanci itd. Rodzaj dokumentów koniecznych do okazania z uwagi na możliwość skorzystania z ulgi albo zwolnienia – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

 • Bilety za zwiedzanie częściowe:
 1. normalny – 10 zł
 2. bilet ulgowy – 7 zł
 • Bilet na wystawy czasowe – 8 zł
 • Bilet na wystawę stałą „Kresy. Ocalone Wspomnienia” – 6 zł
 • Bilet w programie Karta Dużej Rodziny, Opolska Karta Rodziny i Seniora – 12 zł (zwiedz. wszystkich wystaw)
 • Lekcja muzealna – 60 zł (bez względu na liczbę uczestników)
 • Warsztaty – płatne; cena określana indywidualnie;
 • Bilet wstępu dla dzieci od lat 7, młodzieży szkolnej i studentów do 26 roku życia (wstęp na podstawie legitymacji) – 1 zł – w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Muzeum za złotówkę”
 • Dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny

Opłaty przewodnickie:

a) zwiedzanie w soboty i niedzielę z przewodnikiem; wejścia o godz. 11.00 i 13.30 (minimalna liczba 10 osób dorosłych) – cena 25 zł lub 19 zł;
b) grupy zorganizowane z przewodnikiem – po wcześniejszym zgłoszeniu w kasie z minimum z wyprzedzeniem 3 – dniowym – opłata 150 zł; dodatkowo każdy turysta w grupie jest zobowiązany nabyć bilet wstępu wg. cennika;
c) zwiedzanie indywidualne z przewodnikiem – opłata 100 zł plus bilet wstępu wg. cennika;

Wysokość opłaty za korzystanie z pokoi noclegowych: 100 zł brutto za dobę noclegową od 1 osoby (doba rozpoczyna się o godz. 12.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego).

Wysokość opłat za sesje fotograficzne w celach niekomercyjnych:

100 zł brutto (we wnętrzach), 50 zł brutto (krużganki).

Najem sal na uroczystości i konferencje:

– cena ustalana indywidualnie.

Usługa przewodnicka

150 zł – oprowadzanie po wszystkich wystawach

Ostatnie wejście z przewodnikiem o godz. 14.00.

Program „MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ”

Od stycznia 2015 r. Muzeum wprowadziło bilet wstępu w cenie 1 zł dla dzieci i uczącej się młodzieży do 26. roku życia. Zakup biletu jest możliwy po okazaniu legitymacji szkolnej, studenckiej lub Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26. Dzieciom do lat 7 przysługuje wstęp bezpłatny. Jest to element realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA – MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ.

Karta Dużej Rodziny

Muzeum uczestniczy w programie KARTA DUŻEJ RODZINY. Posiadaczom KARTY DUŻEJ RODZINY przysługują bilety w cenie 12 zł.

Uprawnienia do korzystania z ulgowych i bezpłatnych biletów wstępu

Rozporządzenie rady Ministrów z dn. 20 lipca 2017r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. z 2017r. poz.1471)

ZASADY FOTOGRAFOWANIA

 1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz wystawy muzealne w zakresie użytku osobistego, jest bezpłatne i nie wymaga zgody dyrektora Muzeum. Zakazuje się fotografowania z użyciem statywu, lampy błyskowej.
 2. Utwory fotograficzne i audiowizualne prezentujące tereny, obiekty i ekspozycje Muzeum nie mogą być rozpowszechniane i publikowane, w tym, m. in., w celach komercyjnych lub promocyjnych bez zgody dyrektora Muzeum.
 3. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych prezentujących budynek Muzeum oraz wystawy i obiekty muzealne w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga zgody dyrektora Muzeum.
 4. Cennik opłat za udzielenie prawa do wykonania fotografii i udzielenie prawa do jej wykorzystania w celach komercyjnych znajduje się na stronie internetowej Muzeum.

Pobierz PDF z Zasadami fotografowania.

FOTOGRAFOWANIE – CENNIK

1.Sesje zdjęciowe w salach, na krużgankach – w celach prywatnych /ślubne itp./ – 100,00 zł /po dokonaniu wpłaty w kasie biletowej Muzeum/.

2. Sesje zdjęciowe na krużgankach – w celach prywatnych /ślubne itp./ – 50,00 zł. /po dokonaniu wpłaty w kasie biletowej Muzeum/.

3.Sesje do celów reklamowych, filmowych, publikacji książkowych itp. – cena do negocjacji.

Wysokość opłaty za korzystanie z pokoi noclegowych:

100 zł brutto za dobę noclegową od 1 osoby (doba rozpoczyna się o godz. 12.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego)

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z powszechnym stosowaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Muzeum Piastów Śląskich informuje, że w związku ze statutową działalnością możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące w szczególności zawierania umów handlowych lub dotyczących działalności wynikającej ze świadczenia usług przewidzianych prawem ochrony zabytków i opieką nad zabytkami, wstępu osób uprawnionych do Muzeum, o czym informujemy poniżej:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w wypadku konieczności uzyskania zgody podmiotu, którego dane dotyczą;
– art. 6 ust. 1 lit. b), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy Muzeum a podmiotem danych.
4.Nie przekazujemy danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE.
5.Okres przechowywania danych wynosi 5 lat.
6.Katalog praw przysługujących osobie:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawienia danych), prawo do usunięcia danych (przetwarzanych tylko na podstawie zgody);
– ograniczenia przetwarzania danych;
– wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;
– prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania.
7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. W przypadku niepodania dobrowolnego danych osoba nie ponosi żadnych konsekwencji, a jeśli jest to uzasadnione naszym interesem prawnym to mamy prawo omówić podjęcia wnioskowanych przez daną osobę czynności wynikających ze statutowej działalności Muzeum.

Z uwagi na obowiązek ochrony mienia oraz obiektu Muzeum, na terenie jednostki działa monitoring wizyjny służący do rejestracji obrazu w pomieszczeniach, w których zlokalizowano wystawy przeznaczone dla turystów i gości odwiedzających Muzeum. Jednostka informuje, że nie posiada systemu służącego do identyfikowania osób, a monitoring w razie konieczności wykorzystywany jest do odtworzenia incydentów związanych z utrzymaniem porządku oraz bezpieczeństwa mienia Muzeum. W związku z powyższym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), że:

1.Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy i działaniami poprzedzającymi jej realizację jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia ochrony mienia. Podstawy prawne przetwarzania;
– art.6 ust.1 lit. c. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. ochrony mienia Muzeum.
4. Zakres danych osobowych rejestrowanych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje wizerunek.
5. Dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6. Nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski.
7.Okres przechowywania danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego wynosi 10 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa;
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Start typing and press Enter to search