Edukacja

Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne adresowane  do dzieci przedszkolnych,  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz seniorów.

Zindywidualizowane zajęcia  służą zdobywaniu i pogłębianiu  wiedzy na temat dziejów miasta,  piastowskiej przeszłości Śląska, źródeł historycznych, interpretacji  dzieł sztuki gotyckiej, renesansowej i barokowej, bliższemu poznaniu zbiorów muzealnych.

Spotkania edukacyjne,  prowadzone w formie lekcji muzealnych, w atrakcyjny sposób wzbogacają  treści  ujęte w  podstawach programowych nauczania  języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze, a wykłady systematyzują  wiedzę z zakresu sztuki i dziedzictwa historycznego.

Muzeum oferuje także  zajęcia warsztatowe  poświęcone  różnym dyscyplinom artystycznym, rozbudzające  zainteresowania technikami  twórczej  wypowiedzi, inspirujące do samodzielnych poszukiwań  artystycznych.

Rezerwacja lekcji muzealnych

 • Telefonicznie:  Dział Oświatowy i Wydawnictw: 77/ 401 91 18
 • lub bezpośrednio do osób prowadzących wybrane zajęcia (propozycje tematów   lekcji  i numery telefonów podano niżej).

W zgłoszeniu należy podać  temat lekcji, planowany termin, liczbę i wiek uczestników oraz informacje kontaktowe: nazwę, adres szkoły, nr telefonu, imię i nazwisko nauczyciela.

 

Lekcje trwają ok. 40-50 min.

Nauczyciel, opiekun grupy jest  zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach i dbania o właściwe zachowanie uczniów  w czasie lekcji i warsztatów.

Opłaty za lekcję  muzealną   należy dokonać  w kasie biletowej tuż przed  lekcją. Cena: 60 zł.

O rezygnacji z zajęć lub o zmianie terminu należy    poinformować telefonicznie.

Nauczyciele  mogą prowadzić  autorskie zajęcia edukacyjne w Muzeum po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru  w Dziale  Oświatowym i Wydawnictw najpóźniej na 3 dni przed planowaną wizytą.

Nauczyciele, opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia w trakcje lekcji – bez  użycia lampy błyskowej.

Wizerunek i prawa autorskie

Udział  w zajęciach edukacyjnych jest jednoznaczny  z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników. Muzeum ma nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej  prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań związanych ze statutową działalnością, a zwłaszcza poprzez  publikację  w/w  materiałów na własnych stronach www., w mediach  społecznościowych  oraz własnych  kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.

Administratorem danych osobowych  jest Muzeum jest Muzeum Piastów Śląskich.  Osobie zwiedzającej, udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo do ich sprostowania, zmiany i usunięcia. W  razie stwierdzenia możliwości naruszenia danych osobowych przysługuje prawo do złożenia skargi  do organu centralnego, właściwego ze względu na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Opiekunowie uczestników zajęć przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach warsztatów utworów, na wszelkich  polach eksploatacji, w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką  egzemplarzy utworu, w tym techniką  drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Jeżeli opiekunowie nie  wyrażają zgody  na utrwalanie wizerunku uczestników, prosimy o wcześniejszą informację.

Tematy lekcji muzealnych

 • Pradzieje  Ziemi Brzeskiej
 • Ryczyn  i jego dzieje
 • Najsłynniejsze odkrycia archeologiczne XX w.
 • Sztuka pradziejowa na  świecie
 • Sztuka pradziejowa w Polsce

Prowadzący: mgr W. Czyżyk, tel.: +48 77 416 32 57 wew. 109,110 lub 77 – 401 91 09

 • Moje pierwsze spotkania z historią. Insygnia władzy książęcej
 • Brzeg na dawnej pocztówce
 • Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych rękopisów
 • Źródła pisane  na przykładzie  manuskryptów i starodruków ze zbiorów Biblioteki MPŚL
 • Zasady funkcjonowania  biblioteki fachowej na przykładzie zbiorów Biblioteki MPŚL

Prowadząca: mgr M. Młynarska, tel.: +48 77 416 32 57 wew.106 lub +48 77 401 91 06

 • Życie codzienne w średniowiecznym Brzegu
 • Jak kształtowały się miasta na przykładzie dziejów Brzegu
 • Sylwetki wybranych Piastów brzeskich
 • Życie codzienne w Brzegu w XIX w.
 • Źródła historyczne
 • Muzeum jako instytucja
 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918r.
 • Dbałość o higienę na przestrzeni dziejów

Prowadząca: mgr A. Techmańska, tel.: +48 77 416 32 57 wew.114 lub +48 77 401 91 14

 • Warsztaty genealogiczne: „W poszukiwaniu dolnośląskiego dziedzictwa”
 • Jak zostać rodzinnym archiwistą?
 • Pozostałości po XIX-wiecznym Brzegu
 • Zniszczenie i odbudowa – z dziejów śląskich miast w XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Brzegu)
 • Ideologia i polityka Piastów śląskich

Prowadzący: mgr M. Plutarski, tel.: +48 77 416 32 57 wew.114 lub +48 77 401 91 14

 • Techniki sztuk plastycznych  (dla młodszych grup wiekowych lekcja może być przeprowadzana  wśród eksponatów wystawy „Sztuka śląska XV-XVIII w”)
 • Podstawowe zagadnienia plastyki
 • Renesans na przykładzie  zabytków z Muzeum Piastów Śląskich  oraz brzeskiej architektury
 • Renesans i barok – porównanie stylów na przykładzie zabytków z Muzeum Piastów Śląskich  oraz brzeskiej architektury
 • Średniowiecze, renesans ,barok: porównanie stylów – kompendium
 • Historia Mojżesza – czyli cykl obrazów tablicowych  z Lukki w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Istnieje możliwość przygotowania, dla uczniów szkół ponadpodstawowych, lekcji na wybrany temat omawiający dany styl w sztuce od starożytności po XX wiek. Istnieje również możliwość  uczestniczenia w cyklu wykładów – propozycja ta  skierowana  jest przede wszystkim do uczniów przygotowujących się do matury z języka polskiego.

Prowadząca: mgr B. Fomicz, tel.: +48 77 416 32 57 wew. 112 lub +48 77 401 91 12

Proponowane tematy wykładów dla studentów uniwersytetu trzeciego wieku

mgr Władysław Czyżyk, tel.: +48 77 401 91 09

 • Sztuka pradziejowa

mgr Barbara Fomicz, tel.: +48 77 401 91 12

 • Historia Mojżesza czyli cykl obrazów tablicowych z Lukki w Muzeum Piastów ŚLASKICH W Brzegu
 • Techniki sztuk plastycznych w zarysie
 • Sztuka śląska XV-XVIII w. – oprowadzanie po wystawie z omówieniem wybranych zabytków

mgr  Małgorzata Młynarska, tel.: +48 77401 91 06

 • Brzeg na dawnej pocztówce
 • Sztuka pisania. Od średniowiecznych manuskryptów do współczesnych rękopisów.
 • Źródła pisane  na przykładzie rękopisów i starodruków ze zbiorów biblioteki MPŚL.

mgr Anna Techmańska, tel.: +48 77 401 91 14

 • Muzeum jako instytucja.
 • Źródła historyczne.
 • Życie codzienne w średniowiecznym mieście.
 • Sylwetki wybranych Piastów brzeskich.
 • Życie codzienne w Brzegu XIX – pocz. XX w.
 • Dbałość o higienę na przestrzeni dziejów.
 • Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Działania edukacyjne – fotogaleria

Start typing and press Enter to search