Konkurs literacki i plastyczny pt. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Regulamin Konkursu Literackiego i Plastycznego

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu ogłasza konkurs literacki i plastyczny pt.

„500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

 

I. Cele konkursu

Konkurs organizowany jest w związku z przypadającą w 2023 roku pięćsetną rocznicą urodzin księcia Jerzego II. Ma być przede wszystkim inspiracją do pogłębienia wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat życia i działalności księcia brzeskiego Jerzego II.

Konkurs ma na celu:

 • propagowanie wiedzy o księciu Jerzym II,
 • pogłębianie wiedzy o życiu i działalności księcia Jerzego II,
 • prezentację osobowości księcia Jerzego II,
 • kształtowanie wyobraźni i kreatywności,
 • zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich przeżyć,
 • kształtowanie postaw literackich,
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • kultywowanie pamięci o księciu Jerzym II,
 • promowanie młodych talentów.

 

II. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl

 

III. Adresat konkursu

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych i średnich.

Przewidziane są cztery kategorie wiekowe:

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci do 10. roku życia,
 • dzieci w wieku 11–15 lat,
 • młodzież w wieku 16–20 lat.

 

IV. Zadanie konkursowe

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy literackiej lub plastycznej. Treścią powinno być indywidualne spojrzenie na osobę księcia Jerzego II przez pryzmat własnej wyobraźni i wiedzy.
 2. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane i niezgłoszone do innych konkursów oraz wykonane samodzielnie.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
 4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące warunki:
 • mogą być napisane w dowolnej formie literackiej,
 • mogą być wykonane dowolnymi technikami plastycznymi,
 • muszą zawierać na odwrocie informacje z danymi uczestnika:

* imię i nazwisko,

* klasa, adres szkoły,

* telefon kontaktowy do przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego).

 1. Do pracy musi być dołączone pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów uczestnika, zezwalające na udział dziecka w konkursie i wykorzystanie nadesłanej pracy przez organizatora (załącznik nr 1).
 2. Kryteria oceny prac:
 • uwzględnienie wartości literackich i faktów historycznych,
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • czytelność zamieszczonych treści,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawiania tematu,
 • estetyka pracy,
 • oryginalność użytych technik.

V. Terminy obowiązujące w konkursie

1. Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH

PLAC ZAMKOWY 1

49-300 BRZEG

Z dopiskiem: Konkurs Literacki i Plastyczny„500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 marca 2023 r.
 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 16 czerwca 2023 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz na stronie Muzeum na Facebooku.
 4. Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 5. Po zakończeniu konkursu prace pozostają w Muzeum, do czasu odbioru ich przez autorów lub zgłaszających do konkursu. Muzeum nie odsyła nadesłanych prac.

 

VI. Kontakt

Sekretariat 77 416 32 57, e-mail sekretariat – sekretariat@zamek.brzeg.pl.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za koordynację konkursu – Adam Boberski: e-mail adam.boberski@aol.pl, tel. 697 471 369.

 

VII. Zasady uczestnictwa

 1. Każda praca konkursowa na odwrocie musi być opatrzona kartą informacyjną (zał. nr 1).

2. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zgodę na dysponowanie pracą konkursową przez organizatora – zał. nr 2 (bez wynagrodzenia dla autora) w postaci jej publikacji, wystawiania, promocji konkursu itp. (nieograniczonego czasowo i terytorialnie) wraz z udzieleniem licencji (bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie).

 1. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne lub z brakującymi danymi.
 2. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze prace, które zostaną nagrodzone.
 3. Utwory literackie i prace plastyczne będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych, wartości językowych.
 4. Opiekunowie, rodzice, nauczyciele autorów prac nagrodzonych otrzymają podziękowanie za udział w konkursie.
 5. Nagrody zostaną wręczone osobiście lub wysłane pocztą.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 7. Dane osobowe wszystkich uczestników (tylko dane podstawowe: imię i nazwisko, wiek oraz szkoła) pozyskane do celów konkursu mogą być udostępnianie osobom trzecim, takim jak media itp.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo jury do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
 9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

 

VIII. Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub 119, za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w celu współpracy z jednostką w dziedzinie oświaty, kultury, ochrony zabytków, promocji kultury i sztuki oraz wspierania działalności jednostki.

 1. Zakres danych: rodzic lub opiekun prawny – imię i nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy; dziecko: imię i nazwisko, wiek, placówka, do której uczęszcza dziecko.
 2. Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Dostęp do danych mogą mieć podmioty świadczące obsługę informatyczną. W takim przypadku proces ten odbywa się na podstawie umowy zobowiązującej do zachowania poufności lub umowy o powierzeniu przetwarzania z gwarancjami pełnej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy danych osobowych. Dane, tylko w zakresie imienia i nazwiska dziecka, wieku oraz szkoły – w przypadku laureatów konkursu, mogą być udostępnianie podmiotom trzecim, takim jak media.
 3. Okres przechowywania danych wynosi w zależności od celu ich zebrania i jest zgony z jednolitym rzeczowym wykazem akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Opolu – 5 lat.
 4. Katalog praw przysługujących Pani/Panu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia danych);

– prawo do usunięcia danych (przetwarzanych na podstawie zgody), jeśli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw prawnych do ich przetwarzania, można żądać ich usunięcia (jeśli zakaz nie wynika z prawnych interesów Administratora, w szczególności prawa finansowego, fiskalnego);

– ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych;

– prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania;

– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgoda może być wycofana w każdej chwili.

 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych:

– podanie danych jest dobrowolne – wyrażone na podstawie zgody. W przypadku braku podania danych nie będziemy mogli procedować pracy konkursowej, a jeśli dane zostaną wycofane w trakcie konkursu – sprawdzimy, czy daną pracę można prezentować bez podania danych (anonimowo).

 

IX. Podstawy prawne opracowania Regulaminu

Regulamin opracowano w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2022 poz. 1359 t.j.).
 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).

 

W imieniu organizatora:

dr Dariusz Byczkowski

Dyrektor

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu „500. rocznica urodzin księcia Jerzego II Piasta”

 

Karta informacyjna dołączona do pracy

(należy przykleić na odwrocie pracy)

Konkurs Literacki i Plastyczny

„500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”

Dane autora pracy
Imię  
Nazwisko  
Wiek, klasa    
Dane przedszkola, szkoły
Nazwa  
Ulica, Numer  
Kod pocztowy  
Miejscowość  
Województwo  
tel. Kontaktowy  
e-mail  
Dane rodzica, opiekuna prawnego
Imię i nazwisko  
tel. Kontaktowy  
e-mail  
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka/osoby pozostającej pod moją opieką prawną w celu udziału w konkursie, a następnie przesłania, ocenienia i prezentacji pracy konkursowej na konkurs pn. „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych znajdujących się w Regulaminie Konkursu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

………………………………………………………………

data, podpis rodzica, opiekuna prawnego

 

Jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w przypadku wyłonienia jako laureata lub w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie, z możliwością przekazania fotografii do mediów oraz prezentacji w kanałach komunikacji używanych przez Muzeum, tj. strona www, facebook.

 

Podstawa prawna: art. 92 w zw. z art. 93§1 i art. 154 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2022 poz. 1359 t.j.) przy zastosowaniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).

 

………………………………………………………………

data, podpis rodzica, opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu konkursu „500. rocznica urodzin księcia Jerzego II Piasta”

 

Zgoda na prezentację pracy/utworu przez organizatora

 

Niniejszym wyrażam zgodę na prezentację, publikację, promocję oraz wystawianie pracy przez Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, wykonanej przez moje dziecko/osobę pozostającą pod moją opieką prawną w konkursie literackim i plastycznym „500. ROCZNICA URODZIN KSIĘCIA JERZEGO II PIASTA”. Oświadczając o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu, akceptując jego postanowienia, wyrażam zgodę na dysponowanie nieodpłatnie (bez wynagrodzenia dla autora) pracą, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

 1. wydruku w każdej formie papierowej, w tym książki, czasopisma, prasa, e-book, pdf i itp.;
 2. publikacji na elektronicznych portalach w formie nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu dla wszystkich chętnych, w tym w szczególności portalu zamek.brzeg.pl;
 3. zwielokrotniania pracy i powielania w dowolnej technice;
 4. wprowadzenia do sieci informatycznej internet;
 5. udzielanie nieodpłatnej licencji na korzystanie z dzieła;
 6. publicznego prezentowania treści utworu podczas konferencji naukowych, odczytów itp.;
 7. udzielanie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych w stosunku do opracowań powstałych na podstawie pracy;
 8. przekazania do mediów w formie komunikatu prasowego.

 

Podstawa prawna: art. 92 w zw. z art. 93§1 i art. 154 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2022 poz. 1359 t.j.) przy zastosowaniu art. 1, 16 i 17 oraz 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 t.j.).

 

 

 

………………………………………………………

miejscowość, data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search